بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: