بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

شر و فساد

سوره بقره آیه ۲۱۶ :
چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است.

inde1111x

پاسخ دهید

سوال امنیتی: