بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

عیب

عیب تو،تا انجا که روزگار با تو هماهنگ باشد پنهان است
نهج البلاغه،حکمت۴۸

67

پاسخ دهید

سوال امنیتی: