بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

بازدید شورای تحلیل محتوای اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

جمعی از اعضای شورای تحلیل محتوای اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: