بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

بازدید جمعی ازمربیان و مسوولین قرآنی کشور عراق از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

جمعی از مربیان و مسوولین قرآنی کشور عراق به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار ها و بخش های این مجموعه ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.

 

 

پاسخ دهید

سوال امنیتی: