بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بازدید جناب آقای عاملیان مدیرعامل محترم دارالقرآن اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

جناب آقای عاملیان مدیرعامل محترم دارالقرآن کریم اصفهان وجمعی از مدیران کارگروه های آن مجموعه به منظور آشنایی با مراحل تولید نرم افزار های فرهنگی و همچنین بررسی همکاری های فرهنگی ازمرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان بازدید نمودند.
پاسخ دهید

سوال امنیتی: