بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

بازدید امام جمعه شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز دوشنبه  دوم  بهمن ماه  با امام جمعه شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان  در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
پاسخ دهید

سوال امنیتی: