بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶

بازدید مسوولین مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز پنج شنبه دوازدهم  بهمن ماه  با مسوولین مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان  در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: