بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان

مسلماً یهودیان و کسانى را که شرک ورزیده‌اند، دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهى یافت.

حق…

حق همان است که از طرف خدا به سوی تو آمد، پس هیچ شبهه به دل راه مده. (۱۴۷) بقره

پاداش…

هر کس درختى بکارد و در نگهدارى آن بکوشد تا میوه دهد ، در برابر میوه ها ی به دست آمده پاداشى نزد خدا خواهد داشت.

صبر کنندگان در ایام غیبتش

خوشا به حال صبر کنندگان در ایام غیبتش، خوشا به حال پایداران بر دوستى و محبتش.

انتظار فرج

در انتظار فرج باشید و از رحمت و کارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

تجسس

هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید. (الحجرات ۱۲)

در دین هیچ اکراه و اجباری نیست…

در دین هیچ اکراه و اجباری نیست…

ضرر…

هرکس کافر شود کفرش به ضرر خود اوست. (الروم/۴۴)

افسوس…

این زندگانی چند روزه دنیا (اگر در پرستش حق و سعادت آخرت صرف نشود ) افسوس و بازیچه‌ای بیش نیست، عنکبوت آیه۶۴