بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۰۶ مرداد ۱۳۹۶

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان