بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان