بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان