بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان