بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

معرفی صوتی مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان