بازدید دکتر حبشی از مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

طی نشستی در روز دوشنبه بیست و سوم مرداد ماه با حضور جناب آقای دکتر حبشی در مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان زمینه های همکاری در حوزه های فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و از نزدیک با روند تولید مجموعه های تربیت این مرکز آشنا گردیدند.