بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

جهاد با هوای نفس

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
لا فضیله کالجهاد و لاجهاد کمجاهده الهوی.
هیچ فضیلتی چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه با هوای نفس نیست.
تحف العقول/ ۲۸۶٫
index25584
پاسخ دهید

سوال امنیتی: