بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

گناه

گناهی که تورا پشیمان کند بهتر از کارنیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.نهج البلاغه،حکمت۴۳

69

پاسخ دهید

سوال امنیتی: