بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش تصویری از آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه قران اصفهان و رونمایی از نرم افزار طنین وحی با حضور مسوولین اصفهان

گزارش تصویری از آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه قران اصفهان و رونمایی از نرم افزار طنین وحی با حضور مسوولین اصفهان.

پاسخ دهید

سوال امنیتی: