بسم ِاللّهِ الرَحمن ِالرَحیم
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بخل…

بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد.(سلام نکند)

باطن

خدا به هر چه کنید از باطن شما کاملاً آگاه است.

نعمت های خدا

بدانید که نیازهاى مردم به شما از نعمت هاى خدا بر شماست .

از آنها بیزار نشوید که گرفتار مى شوید

شر و فساد

چه بسیار شود که چیزی را دوست دارید و در واقع شر و فساد شما در آن است.

نیکی ها و بدی ها

آنچه از نیکی ها به تو رسد از جانب خداست و آنچه از بدی ها به تو رسد ازنفس توست.سوره نسا آیه۷۹

جهاد با هوای نفس

هیچ فضیلتی چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه با هوای نفس نیست.

تحف العقول/ ۲۸۶٫

دانش

هر که در جستجوى دانش باشد ، بهشت در جستجوى او برآید .
میزان الحکمه – جلد ۳ – صفحه ۲۰۷۳

ظلم و عدل

هرگاه در زمانه اى ظلم بیش از عدل رایج باشد ، تا وقتى که آدمى خیرى از کسى نبیند، نباید به او خوشبین باشد.
مسند الامام الهادى ،صفحه ۳۰۴؛ بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۱۹۷٫

روشنای چشم

سه چیز موجب روشنای چشم‌ها می‌شود:
نگریستن به سبزه، آب روان و صورت زیبا.
تحف العقول ص ۴۰۹

نادان

نادان ، اسیر زبان خویش است .

مسند الامام الهادى ، ص ۳۰۴؛ الدره الباهره، ص ۱۰٫

نارضایتی پدر و مادر

امام هادی علیه السلام:نارضایتی پدر و مادر، کمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.

بی نیازی در ذات

خدایا قرار ده، بى نیازى را در ذاتم، و یقین را در دلم، و اخلاص را در عملم، و نور را در دیده ام، و بصیرت را در دینم و مرا به اعضایم بهره مند کن، و گوش و چشمم را دو وارث من گردان، و مرا بر آن که به من ستم روا داشته پیروز فرما، و در رابطه با او انتقام و هدفم را نشانم ده، و چشمم را بدین سبب روشن گردان.