تازه های نشر – انتشار کتاب کتابشناسی و نسخه پژوهی آثار علامه مجلسی

کتابشناسی و نسخه پژوهی آثار علامه ملامحمدباقر مجلسی، از جدیدترین آثار انتشارات  مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان است.

در این کتاب، فهرست کامل آثار علامه مجلسی به همراه کتابشناسی و نسخه‌پژوهی آنها آورده شده است. برای تهیه این فهرست، تمامی فهرست‌های چاپ شده تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش نسخه‌پژوهی، تلاش شده است که بهترین نسخه‌ها و نسخه‌های متقدم بر اساس ترتیب زمانی آغاز شوند. علاوه بر فهرست‌های مکتوب و چاپ شده، نسخه‌های موجود در سایت‌ها و فضاهای مجازی نیز مورد بررسی و آورده شده است.

همچنین در برخی موارد، کتابخانه‌ها عکس‌هایی از نسخه‌های خطی خود یا فهرست‌های چاپ نشده نسخه‌های خطی خود را در سایت کتابخانه‌ها قرار داده‌اند و این نسخه‌ها نیز در فهرست آمده است. کتابخانه‌هایی مانند کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه ملی و کتابخانه آستان قدس رضوی از جمله این کتابخانه‌ها هستند. این نسخه‌های فهرست نشده و چاپ نشده به ثروت این مجموعه افزوده شده‌اند.

در این اثر، ۱۸۲ عنوان از آثار علامه مجلسی معرفی شده و همچنین پژوهش‌ها و تحقیقات پیرامون آثار علامه مجلسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ترجمه‌ها، شرح‌ها، حاشیه‌ها، گزیده‌ها و منتخب‌ها و نیز آنچه به صورت چاپ سنگی و حروفی شده، در زیر هر اثر آورده شده است.

در این فهرست، حدود ۷۵۰۰ نسخه خطی و بیش از ۱۰۰۰ نسخه سنگی معرفی شده و بیش از ۲۴۰ عنوان فهرست خطی نیز ملاحظه شده که این نسخه‌ها از آنها استخراج شده است.

این کتاب به همت حجت الاسلام محمدجواد نورمحمدی و حجت الاسلام سید محمود نریمانی تحقیق و در سال جاری به زیور طبع آراسته شد.

 

آثار معرفی شده در این کتاب:

1ـ آب نيسان

2ـ آداب اسب دوانى و تيراندازى

3ـ آداب حج

4ـ آداب الصلاة

5ـ آداب نماز شب

6ـ آداب و احكام اموات

7ـ آداب الولاة

8ـ ابعاد مقعرات افلاك

9ـ اثبات رجعت

10ـ اجازات مجلسى

1ـ اجازه به امير سيد حسين حسينى

2ـ اجازه به امير سيد على

3ـ اجازه به امير سيد محمد

4ـ اجازه به امير سيد محمد بن محمدقاسم بن محمد حسينى خلخالى

5ـ اجازه به امير على

6ـ اجازه به امير محمدحسين بن محمدصالح بن عبدالواسع حسينى خاتون آبادى اصفهانى

7ـ اجازه به امير محمدحسين بن محمد (صدرالدين) حسينى عاشورى قمى

8ـ اجازه به آميردوست محمد مازندرانى

9ـ اجازه به آمير محمدباقر بيابانكى

10ـ اجازه به ابو البقاء

11ـ اجازه به ابوتراب

12ـ اجازه به امير ابوالحسن حسينى استرآبادى مشهدى

13ـ اجازه به امير ابوطالب بن ابى المعالى حسنى حسينى طباطبائى اصفهانى

14ـ اجازه به امير بهاءالدين محمد مختارى نائينى

15ـ اجازه به امير جمال الدين محمد فيروزكوهى

16ـ اجازه به امير عين العارفين بن محمد مقيم علوى حسينى عاشورى قمى  

17ـ اجازه به امير محمد اشرف بن عبدالحسيب بن احمد بن زين العابدين علوى عاملى        

18ـ اجازه به امير محمدباقر طباطبايى اصفهانى

19ـ اجازه به امير محمد صادق بن محمدباقر مجلسى

20ـ اجازه به امير محمدصادق بن محمد حسينى مازندرانى

21ـ اجازه به امير محمد معصوم عقيلى

22ـ اجازه به بهاءالدين محمد بن حسن على بن عبدالله بن حسين شوشترى

23ـ اجازه به بهاء الدين محمد جيلى

24ـ اجازه به حاج محمود اصفهانى

25ـ اجازه به ربيع الدين محمد حسينى

26ـ اجازه به رضى الدين محمد حسينى جيلى

27ـ اجازه به زين العابدين     

28ـ اجازه به سيد اميرمحمد اصفهانى

29ـ اجازه به سيد محمدصالح بن عبدالواسع حسينى خاتون آبادى

30ـ اجازه به سيد نعمت الله جزائرى

31ـ اجازه به شيخ احمد بن محمد بن يوسف بن صالح بحرانى

32ـ اجازه به شيخ حسن بن ندى بحرانى

33ـ اجازه به شيخ محمدباقر به محمدحسين بن محمد

34ـ اجازه به عبدالباقى بن عبدالباقى رضىالدين بن محمد حسينى آريتمانى

35ـ اجازه به عبدالمطلب بن محمد بن حسين موسوى جزائرى

36ـ اجازه به قوام الدين محمد حسينى

37ـ اجازه به كمال¬الدين محمد

38ـ اجازه به محمدباقر بن على رضا حسينى عاملى اصفهانى (پيشنماز)

39ـ اجازه به محمدباقر گلپايگانى

40ـ اجازه به محمد بن ابوالقاسم گلپايگانى

41ـ اجازه به محمد بن شاه مرتضى بن محمد مؤمن كاشانى، معروف به نورالدين اخبارى

42ـ اجازه به محمد بن محمدقاسم حسينى

43ـ اجازه به محمد بن محمدمهدى حسينى سيفى، معروف به قوام¬الدين قزوينى

44ـ اجازه به محمدتقى شيرازى

45ـ اجازه به محمد ربيع بن احمد امامى اصفهانى

46ـ اجازه به محمد سديد بن احمد جيلانى تنكابنى

47ـ اجازه به محمدشفيع بن محمدرفيع اصفهانى

48ـ اجازه به محمد شفيع تويسركانى

49ـ اجازه به محمد صادق

50ـ اجازه به محمدصادق بن محمدتقى فراهانى

51ـ اجازه به محمدصالح مازندرانى

52ـ اجازه به محمد طاهر بن مقصودعلى اصفهانى

53ـ اجازه به محمدعلى بن شاه بيك مازندرانى

54ـ اجازه به محمدعلى بن محمدقاسم رستمدارى نورى

55ـ اجازه به محمدفاضل قمى

56ـ اجازه به محمدقاسم بن محمدرضا هزار جريبى اصفهانى

57ـ اجازه به محمدكاظم بن محمدباقر گيلانى

58ـ اجازه به محمدكاظم خراسانى

59ـ اجازه به محمدكاظم مازندرانى

60ـ اجازه به محمد مراد كشميرى

61ـ اجازه به محمد معصوم كشميرى

62ـ اجازه به محمد مقيم

63ـ اجازه به محمد مقيم بن محمدباقر اصفهانى

64ـ اجازه به محمد مهدى سبزوارى

65ـ اجازه به محمد مهدى و محمد خوانسارى

66ـ اجازه به محمد نصير اصفهانى

67ـ اجازه به محمد يوسف بن محمد مؤمن مازندرانى 

68ـ اجازه به محمد يوسف رازى

69ـ اجازه به محمد يوسف قزوينى

70ـ اجازه به ملا محمدتقى بن عبدالله بن محمدتقى مجلسى

71ـ اجازه به ملا محمدعلى اصفهانى

72ـ اجازه به ملك مسيح

73ـ اجازه به مولانا ابراهيم گيلانى

74ـ اجازه به مولانا ابن على

75ـ اجازه به مولانا ابوالحسن بن يوسف مازندرانى

76ـ اجازه به مولانا افضل بن خدابخش دماوندى

77ـ اجازه به مولانا جمشيد بن محمدزمان كسكرى مازندرانى

78ـ اجازه به مولانا حبيب الله بن حسن على اصفهانى

79ـ اجازه به مولانا خان محمد اردبيلى

80ـ اجازه به مولانا رجب على گيلانى رشتى

81ـ اجازه به مولانا رفيع الدين محمد بن فرج گيلانى، معروف به ملا رفيعا

82ـ اجازه به مولانا زين العابدين بن عبدالله بن محمدتقى مجلسى

83ـ اجازه به مولانا عبدالرزاق

84ـ اجازه به مولانا عبدالرزاق بن ملا مختار جيلى

85ـ اجازه به مولانا عبدالعظيم كاشانى

86ـ اجازه به مولانا عبدالله يزدى

87ـ اجازه به مولانا عزيزالله

88ـ اجازه به مولانا على اكبر

89ـ اجازه به مولانا على نقى خويى

90ـ اجازه به مولانا غياث الدين محمد

91ـ اجازه به مولانا محمد ابراهيم بن عبدالله بواناتى شيرازى

92ـ اجازه به مولانا محمد اصفهانى

93ـ اجازه به مولانا محمد امين مازندرانى

94ـ اجازه به مولانا محمدباقر جزى

95ـ اجازه به مولانا محمد بن جابر اصفهانى

96ـ اجازه به مولانا محمد بن لاچين بن عبدالله كرجى اصفهانى

97ـ اجازه به مولانا محمدجعفر قائنى

98ـ اجازه به مولانا محمدحسين بن يحيى بن حاج محمد قاسم كيانورى مازندرانى

99ـ اجازه به مولانا محمد رشيد بن محمدعلى

100ـ اجازه به مولانا محمدرضا اردبيلى

101ـ اجازه به مولانا محمدرضا مجلسى

102ـ اجازه به مولانا محمدصادق اصفهانى

103ـ اجازه به مولانا محمدصالح يزدى

104ـ اجازه به مولانا محمدعلى مشهدى

105ـ اجازه به مولانا محمد فاضل مشهدى

106ـ اجازه به مولانا محمد قاسم اردستانى

107ـ اجازه به مولانا محمدقاسم تبريزى

108ـ اجازه به مولانا محمدكاظم سبزوارى

109ـ اجازه به مولانا محمد مؤمن رازى

110ـ اجازه به مولانا محمد مؤمن قهپائى

111ـ اجازه به مولانا محمود طبسى

112ـ اجازه به مولانا مسيح الدين محمد بن اسماعيل فسائى شيرازى، معروف به ملا مسيحا

113ـ اجازه به مولانا ولى بن رضاخان بروجردى

114ـ اجازه به مولى عبدالرضا

115ـ اجازه به مولى فضل على بيك

116ـ اجازه به مولى محمد اردبيلى

117ـ اجازه به مولى محمدباقر بن محمد حسين نيشابورى طائفى مكى

118ـ اجازه به مولى محمدجعفر اصفهانى

119ـ اجازه به مولى محمدجعفر بن محمدصادق خطيب كاشانى

120ـ اجازه به مولى محمدشفيع بن محمدباقر نيشابورى

121ـ اجازه به مولى محمدنصير بن عبدالله بن محمدتقى مجلسى

122ـ اجازه به ميرزا ابراهيم نيشابورى

123ـ اجازه به ميرزا ابوطالب بن ميرزا بيك بن ميرزا ابوالقاسم فندرسكى اصفهانى

124ـ اجازه به ميرزا اسماعيل

125ـ اجازه به ميرزا محمدابراهيم بن زين العابدين نصيرى طوسى

126ـ اجازه به ميرزا محمد امين

127ـ اجازه به ميرزا محمدحسين بن محمد مؤمن شيرازى

128ـ اجازه به ميرزا محمدطاهر نائينى

129ـ اجازه به ميرزا محمود قمى

130ـ اجازه به مير محمدرضا گلپايگانى

131ـ اجازه به مير محمد مفيد بن محمدتقى حسينى يزدى

132ـ اجازه به نظام¬¬الدين محمد بسطامى

133ـ اجازه به نواب معمورخان هندى

134ـ اجازه به نورالدين محمد بن رفيع الدين محمد اصفهانى

135ـ اجازه به رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن گيلانى

136ـ اجازه به سيد محمد بن حسن حسينى بحرانى

137ـ اجازه به شيخ على نقى عاملى اصفهانى

138ـ اجازه به مولانا رضاقلى تبريزى

139ـ اجازه به مولانا عبدالحسين مازندرانى

140ـ اجازه به مولانا عبدالرضا كاشانى

141ـ اجازه به مولانا عبدالصمد شريف امامى

142ـ اجازه به مولانا على نقى بن رمضان على

143ـ اجازه به مولانا كلب حسين بن فضل على تبريزى

144ـ اجازه به مولانا محمدجعفر بن محمدكاظم طالقانى

145ـ اجازه به مولانا محمدرضا هزارجريبى  

146ـ اجازه به مولى محمدجعفر بن محمدطاهر كرمانى خراسانى اصفهانى

147ـ اجازه به مولى محمد داود بودجانى يزدى

11ـ اجوبة مسائل مجدالدين الشوشترى

12ـ اجوبة المسائل الهندية

13ـ الأحكام فى الفقه

14ـ احكام نوروز

15ـ اختيارات

16ـ اختيارات الايام (صغير)

17ـ اختيارات الايام (كبير)

18ـ اخلاق (كتابى در اخلاق)

19ـ اذكار و ادعيه

20ـ اذكار و صلوات

21ـ الاربعون حديثاً

22ـ ارث

23ـ اسامى المعصومين

24ـ اصول دين

25ـ الاعتقادات

26ـ امامت

27ـ انشاء الاشتياق

28ـ الاوزان و المقادير

29ـ اوقات نماز

30ـ الباب الحادى عشر (ترجمه)

31ـ بحار الانوار

1/31ـ بحار الانوار ج  1

ترجمه هاى ج 1 بحارالانوار

2/31ـ بحار الانوار ج  2

ترجمه ج 2 بحارالانوار

3/31ـ بحار الانوار ج  3      

ترجمه ج 3 بحارالانوار

4/31ـ بحار الانوار ج  4      

ترجمه ج 4 بحارالانوار

5/31ـ بحار الانوار ج  5      

6/31ـ بحار الانوار ج  6      

ترجمه هاى ج 6 بحارالانوار

7/31ـ بحار الانوار ج  7      

ترجمه ج 7 بحارالانوار

8/31ـ بحار الانوار ج  8      

ترجمه ج 8 بحارالانوار

9/31ـ بحار الانوار ج  9

ترجمه هاى ج 9 بحارالانوار

10/31ـ بحار الانوار ج  10

ترجمه هاى ج 10 بحارالانوار

11/31ـ بحار الانوار ج  11

ترجمه هاى ج 11 بحارالانوار

12/31ـ بحار الانوار ج  12

ترجمه هاى ج 12 بحارالانوار

13/31ـ بحار الانوار ج  13

ترجمه هاى ج 13 بحارالانوار

14/31ـ بحار الانوار ج  14

ترجمه ج 14 بحارالانوار

15/31ـ بحار الانوار ج  15

ترجمه هاى ج 15 بحارالانوار

16/31ـ بحار الانوار ج  16

ترجمه هاى ج 16 بحارالانوار

17/31ـ بحار الانوار ج  17

ترجمه هاى ج 17 بحارالانوار

18/31ـ بحار الانوار ج  18

شروح ج 18 بحارالانوار

19/31ـ بحار الانوار ج  19

شروح ج 19 بحارالانوار

20/31ـ بحار الانوار ج  20

21/31ـ بحار الانوار ج  21

22/31ـ بحار الانوار ج  22

ترجمه هاى ج 22 بحارالانوار

23/31ـ بحار الانوار ج  23

24/31ـ بحارالانوار ج  24

25/31ـ بحار الانوار ج  25

26/31ـ بحار الانوار ج  26

32ـ بداء

33ـ البداء

34ـ پرسش و پاسخ

35ـ تاريخ كشته شدن عمر بن خطاب

36ـ تجويد

37ـ تحديد صاع       

38ـ تحديد كرّ

39ـ تحفة الرضا

40ـ تحفة الزائر

41ـ تحقيق ليلة القدر

42ـ تذكرة الائمّه       

43ـ تذكرة الرجال و النساء

44ـ ترجمه ادعيه      

* ترجمه اعمال امام رضا(ع)  در راه خراسان حدیث رجاء ابن ابى الضّحاك

* ترجمه جوشن صغير

* ترجمه چهارده حديث

* ترجمه حديث رجاء ابن ابى الضحاك

* ترجمه حديث ستة اشياء

* ترجمه حديث عبدالله بن جندب

45ـ ترجمه حديث مفضل بن عمر جعفى در رجعت

* ترجمه دعاى سمات

* ترجمه دعاء كميل

* ترجمه دعاى مباهله

* ترجمه دو حديث – جنت و نار     

* ترجمه رساله ذهبيّه

* ترجمه رساله فرحة الغرى

* ترجمه زيارت جامعه كبير

* ترجمة الصلاة- آداب الصلاة

* ترجمه طب الرضا

* ترجمه عهدنامه مالك اشتر- آداب الولاة    

46ـ ترجمة قصيدة التائية دعبل خزاعى

* ترجمه و شرح خطبه توحيديه حضرت رضا

* ترجمة وصية النبى

47ـ تعبير خواب

48ـ تعقيبات نمازها

49ـ التعليقة على حديقة المتقين

50ـ تعليقة على الصحيفة السجادية

51ـ تفسير آيه نور

52ـ تفسير آيه «و السابقون الأوّلون»

53ـ تفسير سوره قدر

54ـ تقسيم تركه و ميراث

55ـ توحيد مفضّل (ترجمه)

56ـ توضيح فهرست

57ـ توقيعات (عربى با ترجمه)

58ـ ثواب دعاء جوشن كبير

59ـ الجبر و الاختيار

60ـ جزيه

61ـ جلاء العيون

62ـ جنت و نار        

63ـ جوابات سيّد حامد بدلاء

64ـ جواهر العقول فى مناظرة الفار و السنور

65ـ حاشية تهذيب الاحكام

66ـ حاشية معالم الاصول

* حدود و تعزيرات و ديات

* حدود و ديات و قصاص

67ـ حدود و ديات

68ـ حديث رجاء ابن ابى الضحاك (ترجمه)

69ـ حديث معرفت (ترجمه)

70ـ حسينيه

71ـ حق اليقين فى اصول الدين

ترجمه ها      

72ـ حكمت شهادت سيّد الشهداء

73ـ حل حديث «ليس على الامام سهو و لا على من خلف الانام»

74ـ حلية المتّقين

ترجمه هاى حلية المتقين

منتخب هاى حلية المتقين

آثار مرتبط با حلية المتقين

75ـ حواشى متفرقه بر چهار كتاب حديث و غير آنها

76ـ حيات القلوب

ترجمه هاى حيات القلوب

برگزيده هاى حيات القلوب    

77ـ خروج دجال

78ـ خطبه جلوس سلطان حسين بر تخت سلطنت

49ـ الخطب للجمعة

80ـ خلق الاعمال

81ـ خواص آيات و اعمال به نقل از احاديث

82ـ دعا        

83ـ دعاى مباهله (ترجمه)

84ـ دعاء جوشن صغير (ترجمه)

85ـ دعاء السمات (ترجمه)

86ـ دعاى كميل (ترجمه)

87ـ دعاء المشمول (ترجمه)

88ـ دعوات

89ـ دولت صفويه و احوالات حضرت ولى عصر (عج)

90ـ ربيع الاسابيع

* رد صوفيه- الاعتقادات

* رساله آداب نماز- آداب الصلاة      

* رساله ارثيه- ارث

* رساله اوزان- الاوزان و المقادير

* رساله بهشت و دوزخ- جنت و نار

91ـ رساله ترجمه حديث

92ـ رساله جامع العلوم عقليه و نقليه

* رساله جنائز- آداب و احكام اموات

* رساله در شكيات-شک و سهو

* رساله رجال- الوجیزة فى الرجال

* رساله زكات-زکاتيه

* رساله شكيّات نماز-شک و سهو

93ـ رساله عقبى

94ـ رضاعيّه

95ـ زاد السالكين      

96ـ زاد المعاد

97ـ زكات و خمس و اعتكاف

98ـ زكاتيه

99ـ زيارت جامعه كبيره (ترجمه)

100ـ زيارت عاشورا (ترجمه)

101ـ سخن گفتن مرده با سلمان فارسى

102ـ سرور الشيعة

103ـ سعد و نحس ايام

104ـ سؤال و جواب

105ـ سؤالات مأمون عن الرضا

106ـ سهويات

107ـ شرح الاحاديث الغامضة

108ـ شرح حديث ابى لبيد مخزومى

109ـ شرح حديث خضر

110ـ شرح حديث: «خير الصفوف فى الصلوة المقدم»

111ـ شرح حديث ستة اشياء

112ـ شرح حديث غامض فى خلق العرش

113ـ شرح حديث: «كم كان طول آدم حين هبط به الى الارض»

114ـ شرح خطبه حضرت زهرا

115ـ شرح خطبة التوحيد

116ـ شرح دعاى جوشن كبير

117ـ شرح دعاء الصباح و السمات    

118ـ شرح كتاب من لا يحضره الفقيه

119ـ شروط و آداب عقد

120ـ شك و سهو

121ـ الشكية

122ـ صراة النجات

123ـ صلاة الجمعه

124ـ صواعق اليهود

125ـ صورت وقفنامه شاه عباس ماضى بر چهارده معصوم

126ـ صوم ماه شعبان

127ـ صيد و ذبايح

128ـ صيغ العقود و النكاح

129ـ طريق استعلام نصف الليل

130ـ طريق الجنة

131ـ طريق حقه       

132ـ طريق رواية الصحيفة السجادية

133ـ طريق رواية كتاب من لايحضره الفقيه و سائر كتب الاخبار

134ـ الطهارة

135ـ عمر زائر كربلا

136ـ عين الحيات

137ـ فتاوى ملا محمدباقر

138ـ الفرائد الطريفة فى شرح الصحيفة

139ـ فرحة الغرى (ترجمه)

140ـ فرق بين صفات ذات و صفات فعل

141ـ فضيلت سوره هاى قدر، توحيد، فلق و ناس

142ـ فضيلت قرآن و فضائل سور

143ـ فهرست اخبار مؤلّفات الاصحاب

144ـ فهرست بحار الانوار

145ـ قرائت نماز      

146ـ كفّارات

147ـ كفاية الطالب فى الفقه

148ـ كلام علم نافع و عقايد علم نافع

149ـ مال ناصبى

150ـ متعه

151ـ مجموعة مفيده

152ـ محرم نامه

153ـ مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول

154ـ مسائل أيادى سبا

155ـ مسالك الحق

156ـ مشكاة الانوار

157ـ مصيبت نامه     

158ـ معاد

159ـ مفاتيح الغيب

160ـ مفتتح الشهور

161ـ مقباس المصابيح

162ـ ملاذ الاخيار فى فهم (شرح) تهذيب الاخبار

163ـ ملحقات الصحيفة السجادية

ترجمه ملحقات الصحيفة السجادية

164ـ مناجات

165ـ مناسك حجّ

166ـ مناهج المسائل

167ـ منهاج اليقين فى فضائل على مولانا اميرالمؤمنين

168ـ النجاة فى اصول الدين

169ـ نخبة العقايد

170ـ نذر

171ـ نظر علامه مجلسى درباره خطبة البيان و خطبه تطنجيه

172ـ نظم اللالى (سؤال و جواب)

173ـ نماز (ترجمه)

174ـ نوافل يوميه

175ـ نيت

176ـ واجبات مذهب اماميه

177ـ الوجيزة فى الرجال

178ـ وصيت امام صادق به عبدالله بن جندب (ترجمه)

179ـ الوصية

180ـ وصية النبى لابنته فاطمة

181ـ وصية النبى لعلى

182ـ وقت نماز مغرب و عشا

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
پیمایش به بالا